Warunki usługi

Twoje konto na euHost.co zostanie natychmiastowo i bezzwrotnie zamknięte jeżeli:

 • Używasz hostowaną u nas witrynę w celach masowego marketingu e-mail
 • Używasz „zhakowanych” (nielegalnych) wtyczek, ponieważ zazwyczaj zawierają one złośliwe oprogramowanie
 • Umieszczasz pirackie lub naruszające prawa autorskie materiały
 • Umieszczasz nielegalne lub / i pornograficzne materiały na hostowanej u nas witrynie
 • Umieszczasz złośliwe oprogramowanie na hostowanych przez nas witrynach
 • Umieszczasz materiały szerzące nienawiść na hostowanych przez nas witrynach internetowych
 • Nadmiernie wykorzystujesz zasoby procesora (zwykle spowodowane przez źle zakodowane wtyczki lub motywy)
 • Nadmiernie wykorzystujesz zasoby MySQL (zwykle spowodowane przez źle zakodowane wtyczki lub motywy)
 • Wystąpią nadmierne żądania DMCA przeciwko Twojej witrynie
 • Twoje strony www są używane do torrent lub udostępniania plików na dużą skalę
 • Odsprzedajesz usługi hostingowe euHost.co
 • Zachowujesz się obraźliwie wobec personelu euHost.co

Szczegółowe Warunki korzystania z usługi

1. Opis usługi

euHost.co jest własnością i jest zarządzany przez ROBAK MEDIA. euHost.co dostarcza użytkownikom dostęp do zasobów sieciowych, narzędzi hostingowych oraz spersonalizowanych treści.

2. Twoje obowiązki rejestracyjne

Biorąc pod uwagę korzystanie z usługi, oświadczasz, że jesteś pełnoletni i uprawniony do zawarcia wiążącej umowy i nie jesteś osobą, której zakazano korzystania z usług. Zgadzasz się również na:

 • podawanie prawdziwych, dokładnych, aktualnych i pełnych informacji o sobie, zgodnie z formularzem rejestracyjnym usługi oraz
 • niezwłoczne aktualizowanie danych rejestracyjnych, aby były prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne

Jeśli podasz jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, lub ROBAK MEDIA ma uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że takie informacje są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, ROBAK MEDIA ma prawo zawiesić lub zamknąć Twoje konto i odmówić jakiegokolwiek obecnego lub przyszłego korzystania z Usługi (lub jakiejkolwiek jej części).

3. Polityka Prywatności Robak Media

Dane rejestracyjne i niektóre inne informacje o Tobie podlegają naszej Polityce prywatności. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą pełną polityką prywatności

4. Konto użytkownika, hasło oraz bezpieczeństwo

Hasło i nazwa użytkownika konta zostaną utworzone po zakończeniu procesu rejestracji w usłudze. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła i konta oraz jesteś w pełni odpowiedzialny za wszystkie działania, które mają miejsce przy użyciu twojego hasła lub konta. Zgadzasz się

 • niezwłocznie powiadomić ROBAK MEDIA o każdym nieuprawnionym użyciu Twojego hasła lub konta lub o jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa oraz
 • zapewnić, że wylogujesz się ze swojego konta po zakończeniu każdej sesji.

ROBAK MEDIA nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania przez Ciebie postanowień niniejszego punktu 4.

5. Postępowanie użytkowników

Rozumiesz, że za wszystkie informacje, dane, tekst, oprogramowanie, muzykę, dźwięk, zdjęcia, grafikę, wideo, wiadomości, załączniki lub inne materiały, zarówno opublikowane publicznie, jak i przesłane prywatnie („Treść”), wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba z od kogo pochodzi taka Treść. Oznacza to, że ty, a nie ROBAK MEDIA, ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelkie Treści, które przesyłasz, publikujesz, wysyłasz pocztą elektroniczną, przesyłasz lub w inny sposób udostępniasz za pośrednictwem Usługi. ROBAK MEDIA nie kontroluje Treści publikowanych za pośrednictwem Usługi i jako taka nie gwarantuje dokładności, integralności ani jakości takich Treści. Rozumiesz, że korzystając z Usługi, możesz być narażony na Treści, które są obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzące zastrzeżenia. W żadnych okolicznościach firma ROBAK MEDIA nie będzie w żaden sposób odpowiedzialna za jakiekolwiek Treści, w tym między innymi za błędy lub pominięcia w Treściach lub jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku korzystania z opublikowanych Treści przesłane pocztą elektroniczną, przesłane lub w inny sposób udostępnione za pośrednictwem Usługi.

6. Użytkowanie Międzynarodowe

Zdając sobie sprawę z globalnego charakteru Internetu, zgadzasz się przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów dotyczących postępowania online i dopuszczalnych treści. W szczególności zgadzasz się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących przesyłania danych technicznych eksportowanych ze Wielkiej Brytanii lub kraju, w którym mieszkasz.

7. Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć i zwolnić ROBAK MEDIA i jej Spółki stowarzyszone, a także ich funkcjonariuszy, agentów, pracowników, partnerów i licencjodawców przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników, wniesionymi przez jakąkolwiek osobę trzecią z powodu lub wynikających z Treści przesyłanych, publikowanych, lub w inny sposób udostępnianych za pośrednictwem Usługi, korzystanie z Usługi, połączenie z Usługą, naruszenie Warunków korzystania z usługi lub naruszenie jakichkolwiek praw innych osób.

8. Zakaz odsprzedaży usług

Użytkownik zgadza się nie reprodukować, nie powielać, nie kopiować, nie sprzedawać, nie handlować, odsprzedawać ani nie wykorzystywać do celów komercyjnych żadnej części Usługi (w tym loginu i hasła), korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi.

9. Ogólne praktyki dotyczące użytkowania i przechowywania

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ROBAK MEDIA może ustanowić ogólne praktyki i ograniczenia dotyczące korzystania z Usługi, w tym między innymi maksymalną liczbę dni, przez które przesłane Treści będą przechowywane przez Usługę, maksymalną liczbę wiadomości e-mail, które mogą być wysyłane lub odbierane przez konto w Usłudze, maksymalny rozmiar wiadomości e-mail, które mogą być wysyłane lub odbierane przez konto w Usłudze, maksymalna przestrzeń dyskowa, która zostanie przydzielona na serwerach ROBAK MEDIA oraz maksymalna liczba razy (i maksymalny czas, przez jaki) możesz uzyskać dostęp do Usługi w danym okresie. Zgadzasz się, że ROBAK MEDIA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za usunięcie lub niezapisanie jakichkolwiek wiadomości i innych komunikatów lub innych Treści utrzymywanych lub przesyłanych przez Usługę. Przyjmujesz do wiadomości, że ROBAK MEDIA zastrzega sobie prawo do wylogowania z kont, które są nieaktywne przez dłuższy czas. Ponadto przyjmujesz do wiadomości, że ROBAK MEDIA zastrzega sobie prawo do zmiany tych ogólnych praktyk i ograniczeń od czasu do czasu bez powiadomienia.

10. Obowiązki klienta i dopuszczalne użycie

 1. Uznając globalny charakter Internetu, zgadzasz się przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów dotyczących zachowania w Internecie i akceptowalnych Treści. Zgadzasz się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących przesyłania danych technicznych eksportowanych z Wielkiej brytanii lub kraju, w którym mieszkasz.
 2. Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie telefony, komputery, sprzęt, łącza internetowe oraz inne urządzenia i usługi niezbędne do uzyskania dostępu do Usług.
 3. Zgadzasz się nie angażować i nie uczestniczyć w złośliwych działaniach.
 4. Zgadzasz się współpracować z ROBAK MEDIA i jej pracownikami w celu zapewnienia dokładnego pomiaru wykorzystania zasobów. Nie przeciążaj Usług ani nie obciążaj nadmiernie procesorów, serwerów ani innych zasobów związanych z Usługami.
 5. Zgadzasz się nie wykorzystywać nadmiernych zasobów procesora (zwykle spowodowanych źle zakodowanymi wtyczkami lub motywami).
 6. Zgadzasz się nie używać nadmiernych zasobów MySQL (zwykle spowodowanych źle zakodowanymi wtyczkami lub motywami).
 7. Zgadzasz się nie używać materiałów pirackich lub naruszających prawa autorskie na swoich witrynach hostowanych u nas.
 8. Zgadzasz się nie używać Usługi do udostępniania plików lub do celów BitTorrent.
 9. Zgadzasz się nie używać „nulled” (złamanych) wtyczek — zazwyczaj zawierają one destrukcyjne złośliwe oprogramowanie.
 10. Zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za tworzenie kopii zapasowych wszystkich stron, plików, baz danych, kont pocztowych dostępnych na Twoim koncie hostingowym w zewnętrznych serwisach typu Dropbox, Google Drive, onebox, itd.

11. Rozwiązanie umowy

Zgadzasz się, że ROBAK MEDIA może, według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia, natychmiast zamknąć Twoje konto, odmówić dostępu do wszelkich powiązanych Treści wprowadzonych przez Ciebie lub powiązane strony oraz odmówić dostępu do Usługi z powodów, które obejmują, ale są nie ogranicza się na/do:

 • naruszeń lub naruszeń Warunków korzystania z usługi lub innych włączonych umów lub wytycznych;
 • wnioski organów ścigania lub innych agencji rządowych;
 • Twoje żądanie (samodzielne usuwanie kont);
 • zaprzestanie lub istotna modyfikacja Usługi (lub jakiejkolwiek jej części);
 • nieoczekiwane problemy lub problemy techniczne lub związane z bezpieczeństwem;
 • dłuższe okresy bezczynności;
 • angażowanie się przez Ciebie w oszukańcze lub nielegalne działania;
 • nieuiszczenie jakichkolwiek opłat należnych od Ciebie w związku z Usługami.

Zamknięcie konta obejmuje

 • usunięcie dostępu do wszystkich ofert w ramach Usługi,
 • usunięcie hasła i wszystkich powiązanych informacji, plików i treści związanych z kontem lub w jego obrębie (lub jakiejkolwiek jego części) oraz
 • zakaz dalszego korzystania z Usługi.

Ponadto zgadzasz się, że ROBAK MEDIA nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za takie zamknięcie Twojego konta, powiązanego adresu e-mail lub dostępu do Usługi. Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się przywrócić swoje strony internetowe po zamknięciu konta (z powodu braku płatności), będziesz musiał opłacić oczekujące faktury. W ten sposób zostaniesz obciążony za 7 dni świadczenia usługi przed zawieszeniem plus czas, w którym przechowywaliśmy Twoje kopie zapasowe (do 28 dni).