6 Najlepszych sposobów jak wysłać duży plik za darmo

Bie­rzemy pod lupę dostaw­ców usług szyb­kiego trans­feru pli­ków : WeTransfer, From­smash, Trans­ferXL, Fire­fox Send, Drop­box Trans­fer i File­sto­friends

Jesz­cze do nie­dawna chcąc wysłać rodzi­nie zdję­cia z waka­cji trzeba było zapchać poten­cjal­nej ofie­rze skrzynkę e-mail. Kró­lem był Gmail, pozwa­la­jący na doda­nie załącz­nika aż 25 MB. E-maile z tytu­łem „Zdję­cia 1”, „Zdję­cia 2” i tak w nie­skoń­czo­ność – ktoś to jesz­cze pamięta? 

Na szczę­ście to już prze­szłość. Od kilku lat jak grzyby po desz­czu powstają ser­wisy pozwa­la­jące prze­sy­łać duże pliki. Do wysła­nia kil­ku­na­stu zdjęć z waka­cji nada się każdy. Pro­fe­sjo­na­li­ści, a zwłasz­cza foto­gra­fo­wie i twórcy wideo, mają jed­nak zde­cy­do­wa­nie więk­sze wyma­ga­nia. Tu liczy się jedno – wiel­kość pli­ków. A to kosz­tuje. Myślisz, że nikt nie daje miej­sca na ser­we­rze za darmo? W erze cyfro­wej altru­iści wymarli razem z Win­dow­sem 98? Na szczę­ście nie do końca. 

Bie­rzemy pod lupę dostaw­ców usług szyb­kiego trans­feru pli­ków. Celowo pomi­jamy chmury dys­kowe w stylu Google Drive, One Drive czy Ama­zon S3. Cho­dzi o pro­ste prze­sy­ła­nie pli­ków – wybierz, wyślij, udo­stęp­nij. I to za darmo. 

Czy na prze­sy­ła­nie dużych pli­ków trzeba wydać mają­tek?

Odpo­wiedź jest pro­sta – wszystko zależy od potrzeb. Niek­tóre roz­wią­za­nia w wer­sji dar­mo­wej pozwa­lają już na roz­sądne ope­ro­wa­nie pli­kami. Fakt, usługi pre­mium pozwa­lają na dużo wię­cej (w tym per­so­na­li­za­cję), ale nie każdy tego potrze­buje. Nie każdy też chce pła­cić kil­ka­set euro rocz­nie. Zwłasz­cza, że naprawdę duże trans­fery można mieć za darmo. Gra­tis to przy­jemna cena, trzeba tylko wie­dzieć gdzie szu­kać. 

WeTrans­fer

wetransfer darmowe wysyłanie plików

Naj­po­pu­lar­niej­szą usługą tego typu jest WeTrans­fer. Zna go nie­mal każdy. Naj­bar­dziej popu­larny nie zna­czy jed­nak naj­lep­szy. W bez­płat­nej wer­sji WeTrans­fer pozwala na jed­no­ra­zowe prze­sła­nie pli­ków do 2 GB i podzie­le­nie się nimi z trzema oso­bami przez e-mail. Trans­fer przy pomocy linka jest nie­li­mi­to­wany. 

Pliki bez­pow­rot­nie zni­kają po 7 dniach. 

From­smash 

fromsmash darmowe wysyłanie plików

Twórcy From­smash mają ambitne plany – chcą zde­tro­ni­zo­wać WeTrans­fer i robią to kon­kretną ofertą. W wer­sji dar­mo­wej jako jedyni mają brak limitu wiel­ko­ści pli­ków, ale poje­dyn­cze pliki powy­żej 2 GB trans­ferowane są wol­niej. Jest wygodny pod­gląd pli­ków, co doce­nią zwłasz­cza foto­gra­fo­wie. 

Pliki są udo­stęp­nione do pobra­nia przez 14 dni. Mogą też być chro­nione hasłem. 

Trans­ferXL 

transferxl - darmowe wysyłanie plików

Dar­mowy plan Trans­ferXL pozwala na przesyłanie pli­ków o wiel­ko­ści do 5 GB. W odróż­nie­niu od kon­ku­ren­cji mają jed­nak limit pobra­nia danych – 10 GB na tydzień. W prak­tyce ozna­cza to, że plik 5 GB w jed­nym tygo­dniu pobrać można tylko dwa razy. 

Na plus trzeba zapi­sać moż­li­wość szy­fro­wa­nia pli­ków, ich pod­gląd oraz moni­to­ro­wa­nie pobie­ra­nia. Waż­ność prze­sła­nych pli­ków to stan­dar­dowe 7 dni. 

Fire­fox Send 

Aktualizacja: Firefox Send został wyłączony z dniem 17 września 2020 roku. Niestety firma Firefox nie poradziła sobie ze użytkownikami, którzy wykorzystali usługę do przesyłania złośliwego oprogramowania. Nie wiadomo, czy usługa powróci.

send firefox darmowy transfer plików

Mało kto wie, że twórcy popu­lar­nej prze­glą­darki inter­ne­to­wej udo­stęp­nili bar­dzo cie­kawe narzę­dzie. Fire­fox Send pozwala prze­słać pliki do 1 GB bez logo­wa­nia. Zało­że­nie dar­mo­wego konta pozwala zwięk­szyć ten limit do 2,5GB. 

Co cie­kawe można usta­wić limit ilo­ści pobrań lub dni (mak­sy­mal­nie 7) po jakich nasze pliki znikną z inter­netu. 

File­sto­friends 

filestofriends przesyłanie plików za darmo

To pro­sta usługa pozwa­lająca na przesyłanie pli­ków do 1 GB mak­sy­mal­nie do 5 odbior­ców e-mail. W tre­ści wia­do­mo­ści można wpi­sać wła­sne uwagi. Pliki są dostępne do pobra­nia przez 2 dni. 

Drop­box Trans­fer 

transfer dropbox opinie

Nie­dawno Drop­box uru­cho­mił kolejną usługę. Usługa Trans­fer na razie nie rzuca na kolana i sta­nowi raczej dopeł­nie­nie dysku w chmu­rze. W wer­sji dar­mo­wej można prze­sy­łać pliki o wiel­ko­ści do 100 MB. Można wybrać czas po jakim znikną z ser­wera – 3 lub 7 dni. 

Co wybrać?

Na to pyta­nie odpo­wiedź wydaje się oczy­wi­sta. Naj­le­piej te usługi, które ofe­rują najwię­cej – WeTrans­fer, From­smash i Trans­ferXL. Naj­prost­sze i naj­le­piej prze­my­ślane inter­fejsy mają dwa pierw­sze ser­wisy oraz Fire­fox Send. 

Wygoda użyt­ko­wa­nia to też czyn­nik, który zawsze warto wziąć pod uwagę. Tym bar­dziej jeśli prze­sy­łamy wiele pli­ków i robimy to czę­sto. 

Kwe­stia wyboru to tak naprawdę sprawa indy­wi­du­al­nych pre­fe­ren­cji. Naj­waż­niej­sze, że prze­sy­ła­nie dużych pli­ków może być dar­mowe, cał­ko­wi­cie uży­teczne, szyb­kie i wygodne. Jeśli ktoś potrze­buje wię­cej i tak zwróci się w stronę usług pre­mium. Wcze­śniej warto jed­nak spraw­dzić dar­mowe opcje, bo być może one w zupeł­no­ści wystar­czą.

euHost.co
euHost.co

We create hosting for WordPress websites. We use state-of-the-art technologies to ensure your website has the best load times, security and less worry.

Artykuły: 44

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *